در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه بناب

 

پیامبراکرم صلی الله علیه وآله:

 إنَّ اللّه َ یُحِبُّ أن یَرى عَبدَهُ تَعِبا فی طَلَبِ الحَلالِ؛

خداوند دوست دارد که بنده اش را در جست و جوى روزىِ حلال خسته ببیند.